ករណីភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ពណ៌ លឿង និងក្រហម

ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍បញ្ចេញពន្លឺក្រហមគឺជាសញ្ញាឃាត់ឱ្យឈប់ អ្នកបើកបរត្រូវឈប់នៅមុខខ្សែបន្ទាត់គំនូសជាប់ពណ៌សកាត់ទទឹងទ្រូងផ្លូវ ឬមុខគំនូសសម្រាប់ថ្មើរជើងឆ្លងកាត់។ បើគ្មានឧបសគ្គនៅមុខ យានជំនិះខាងស្ដាំបំផុតអាចបត់ស្ដាំដោយប្រុងប្រយ័ត្ន លើកលែងមានភ្លើងសញ្ញាក្រហមហាមបត់ស្ដាំ។

 

2005 comments

Hello World! https://racetrack.top/go/giywczjtmm5dinbs?hs=40aabacce8ae85f62bfcf0da0010c593&

77u4vj

uAKOUdzkMI

uUsCbBvfhgV

hKgcvCyMtBjZWdep

GZQFhWiCYPrHLn

HlyIhetnMTpFQJc

ICpOxVXTuFoKlqf

uYPJIiWo

NWQfLhydV

Leave a comment