ទាញយក iOS 8.4 Firmware ចុងក្រោយនៅទីនេះ ដើម្បីធ្វើការ Restore & Jailbreak !

ក្រុមហ៊ុន Apple បានបញ្ចេញនូវ iOS 8.4 ជំនាន់ចុង ក្រោយហើយ ហើយបាន ដាក់អោយ អ្នកប្រើប្រាស់ អាច ទាញយក នៅលើអនឡាញ កាលពីម្សិលមិញ។

iOS 8.4 ដែលអាច ទាញយក នៅទីនេះបាន ៖

លោកអ្នកក៏ អាចធ្វើការ jailbreak ទៅលើ iOS 8.4 ចុងក្រោយនេះ បានផងដែរ ដោយប្រើប្រាស់ កម្មវិធីហែកគុក របស់ក្រុម TaiG ដែលប្រិយមិត្ត ISMART អាចទាញ យកបាន នៅទីនេះ

 

 

   1 comment

   Pyramid

   After I jailbreak to 8.4 I got Cydia and see in short time them I don’t where does it go I can not see it now, so how can find back?

   Leave a comment