របៀបបញ្ជារទិញតាមអនឡាញ - How to order online?

 

ជំហានទី១: ចូលគេហទំព័រ www.i-s-mart.com

Step 1: Go to www.i-s-mart.com

ជំហានទី២ : រកមើល និង ចុចលើផលិតផលណាមួយដែលលោកអ្នកពេញចិត្ត ឬ ជ្រើសរើសតាម CATALOG​ ឬ ស្វែងរកក្នុង ប្រអប់​ "Search"

STEP 2 :

Find and Click on a products you like by select on CATALOG or Search on the Search BOX.

 

ជំហានទី៣ : ជ្រើសរើសពណ័នៅក្នុង ប្រអប់ "Color", ហើយចុច"ADD TO CART"

STEP 3: Select Color in option "Color", And Click “ ADD TO CART ”.

 

ជំហានទី៤: ត្រួតពិនិត្យមើលការបញ្ជារទិញ &​ ចុចទៅលើ "Checkout"​ ។ 

STEP 4: Review your order & Click on “ Checkout ”. 

*បញ្ជាក់ : ប្រសិនបើមិនមានការលោតចេញរូបភាពដូចរូបខាងលើដោយស្វ័យប្រវត្ត័ទេ  សូមលោកអ្នកស្វែងរក & ចុចទៅលើ "Cart"។

*Notes : if not auto popup this window, please Click on "Cart"

--------------------------------------------------------------------------------

ជំហានទី៥: បំពេញពត័មានអាស័យដ្ឋានដឺកជញ្ជូនរបស់លោកអ្នក។

STEP 5 : Fill your Shipping address information.

ជំហានទី៦ : បញ្ចូលលេខកូដបញ្ចុះតំលៃរបស់លោកអ្នក​ & ចុច "APPLY" (ប្រសិនបើមាន), ហើយចុច​ "Continue" ។

STEP 6 : Add your Discount Code & click “APPLY”(if available), and click “Continue”.

ជំហានទី៧ : ជ្រើសរើសយកមធ្យោបាយនៃការដឹកជញ្ជូនរបស់លោកអ្នក។

STEP 7 : Select your Shipping Method.

ជំហានទី៨ : ជ្រើសរើសយកមធ្យោបាយនៃការបង់ប្រាក់របស់លោកអ្នក។

បញ្ចូលលេខកូដ"Gift Card" របស់លោកអ្នក & ចុច "APPLY"(​ប្រសិនបើមាន) ឬជ្រើសរើសយក "Cash On Delivery (COD)"(បង់ប្រាក់នៅពេលទទួលបានឥវ៉ាន់) ហើយចុច "Complete order"។

STEP 8 :

Payment Method: Add Gift Card’s Code & click “APPLY”(if available), or Select "Cash On Delivery (COD)", and Click “Complete order”.

ជំហានទី៩ : ការបញ្ជារទិញបានរួចរាល់​ ។

លោកអ្នកនឹងឃើញសារ ៉Thank You for your purchase!" បន្ទាប់ពីការបញ្ជារទិញបានជោគជ័យ។ ហើយលោកអ្នកនឹងទទួលបាន អុីម៉ែល មួយពីយើងខ្ញុំដើម្បីបញ្ជាក់ពីការបញ្ជារទិញពិតប្រាកដមែន!

STEP 9 : Completed Order

You will see the Message “ Thank You for your purchase! ” after completed order. and receive an E-mail from us to confirm your order!

-----------------------------------------------------------------------------------

ជំហានបន្ទាប់ : ផ្នែកបំរើសេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ និងទំនាក់ទំនងទៅលោកអ្នកវិញ ដើម្បីបញ្ជាក់ការបញ្ជារទិញរបស់លោកអ្នក មុននឹងដឹកជញ្ជូនទៅឱ្យលោកអ្នក។

Next Step: Our Service Operator Will Call you to Double check for Approval your order, before delivery to you!

ពត័មានលំអិត សូមទស្សនា វីដេអូខាងក្រោម ៖ 

 ----------------------------------------------------------------------------------

ពត័មានបន្ថែម: ទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ : ០១២៥០៣៦៣០ /​ ០៩៦៧២៦៦០០៧

More info: Contact Us : 012503630 / 0967266007

Back to Home Page