ជ្រើសរើសបុគ្គលិក

ក្រុមហ៊ុនយើង​ខ្ញុំត្រូវការ​ជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាច្រើននាក់បន្ទាន់៖
- Sale Showroom (3នាក់)
- Sale/Marketing Supervisor (4នាក់)
- Graphic Design & Video Editor (2នាក់)
- Call Center (2នាក់)
- Stock (1នាក់)


*if you this requirement is match your condition, Please bring CV to submit a ISMART Main outlet #809, Kampuchea Krom Blvd. scan or click on the "QR Code" Below to Get direction to our place by google map:

* ប្រសិនបើអ្នកគិតថាត្រូវ​នឹងលក្ខខណ្ឌខាងលើ យកប្រវត្តិរូបមកដាក់នៅ​សាខា ISMART #809, ផ្លូវកម្ពុជាក្រោម(១២៨). scan រឺ​ ចុចលើ QR Code ខាងក្រោម ដើម្បីរកមកទីតាំងក្នុងផែនទី​ Google map.

 

1 comment

phen phannachark

i want to have a part time job

Leave a comment